Ovarian Cancer

the cancer centre ovarian treatment

What is Ovarian Cancer?

In Singapore, ovarian cancer is the 5th most common cancer.

Causes and Risks

Ovarian cancer generally affects older women and is more common where risk factors such as a late or no pregnancy, early menstruation, late menopause, history of breast cancer, endometriosis or a genetic predisposition are present.

Symptoms and Diagnosis

Ovarian cancer only shows symptoms in its advanced stages. Regular visits to the gynaecologist that include a pelvic ultrasound to detect abnormal ovarian cysts are recommended. Women who experience one of the below symptoms are advised to seek medical advice for professional interpretation:

  • Bloatedness
  • Change in bowel habits / Indigestion
  • Abnormal vaginal bleeding
  • Abdominal pain
  • Loss of weight or appetite
  • Pain in the back or legs
  • Urinary complaints

Treatment

Ovarian cancer treatment begins with an exploratory surgery. Often the ovaries, uterus and surrounding lymphatic system have to be removed. In aggressive or advanced stages chemotherapy may be needed.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: