Radiotherapy Treatment For Cancer

Otherwise known as radiotherapy, irradiation, or x-ray therapy, radiation therapy is one of the most common treatments to change or destroy cancer cells. It uses high-energy particles or waves such as x-rays, gamma rays, electron beams, or protons, to destroy tumours and cancer.

A radiation therapy may be a standalone treatment. It is often accompanied by chemotherapy and surgery.

In fact, certain drugs are known to be radiosensitisers, making the cancer cells more sensitive to radiation, which helps the radiation to better kill cancer cells.

Most cancer patients will receive some type of radiation therapy during the course of their treatment.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: