肾癌

肾癌是什么?

肾癌是指始于肾脏的癌症,当细胞不受控制地生长时就会发生癌症。肾细胞癌 (RCC) 是最常见的肾癌类型,占 9/10 的病例。

RCC 有透明细胞性 RCC、非透明细胞性 RCC 等多种亚型。透明细胞性 RCC 是最常见 RCC,占 7/10。非透明细胞性 RCC 包括一组不常见的类型,如乳头状、嫌色性和集管性肾细胞癌。

其他类型的肾癌包括移行细胞癌 (TCC),可由肾盂上皮细胞引起。除了 RCC 和 TCC 之外,还有罕见的肾癌,如儿童肾母细胞瘤和肾肉瘤。还有良性(非癌性)肾癌,包括血管肌脂肪瘤和嗜酸细胞瘤。

本文将集中讨论透明细胞性 RCC。

RCC 的风险因素是什么?

 • 性别:男性 RCC 的发病率是女性的两倍
 • 年龄:发病高峰在 60-80 岁之间
 • 慢性肾病/透析
 • 吸烟
 • 有毒化合物职业暴露,如石化副产品、镉或石棉
 • 高血压
 • 肥胖
 • 使用止痛药(阿司匹林,非甾体抗炎药,对乙酰氨基酚)
 • 遗传易感性:一小部分 RCC 是由于罕见的潜在遗传病,如 Von Hippel-Lindau (VHL) 综合征,遗传性乳头状肾细胞癌,结节性硬化症,遗传性 BAP-1
 • 丙肝


很多 RCC 病例的病因尚不明确。降低风险的方法包括不吸烟,以保持健康的生活方式,锻炼,增加水果和蔬菜的膳食摄入量,避免接触有毒化学物质。

RCC 筛查与症状

对于一般风险人群,目前还没有性价比较高的肾癌筛查检查。很多肾癌是在早期因其他原因进行腹部影像学检查时偶然发现的。肾脏小肿瘤往往不会引起任何体征或症状。有时,肾癌直到晚期才被发现,因为其可在引起疼痛或其他症状之前生长为相对较大的肿瘤。晚期肾癌的体征和症状可包括:

 • 尿隐血
 • 腰部疼痛或肿胀
 • 红细胞计数低引起的疲劳
 • 体重下降

诊断与分期:如何筛查肾癌?

详细的影像学检查可发现肾癌以及是否侵犯邻近淋巴结、血管及远处扩散。

计算机断层扫描 (CT) 为横断面成像,是获得这些信息的常规方式。通常采用计算机断层扫描 (CT) 进行横断面成像,以获得这些信息。

骨扫描和 MRI 脑扫描可排除骨扩散或脑扩散。如有必要,也可在 CT 引导下进行穿刺活检。

某些情况下,外科医生可能仅根据影像学发现直接进行手术。

如何确定肾癌的分期?

肾癌的分期取决于肿瘤的大小、扩散至邻近区域的范围、是否扩散至邻近淋巴结和远处的部位。对于 4 期 RCC,可根据实验室结果(中性粒细胞、血小板、血红蛋白、钙)和患者因素(从诊断到需要药物治疗的时间不到一年、患者的健康水平)进行额外的预后评分。

治疗

手术

RCC 手术可选择开放式手术或腹腔镜(锁眼)/机器人手术。

甚至对于 4 期 RCC 患者,通常在有疼痛或出血的局部症状的情况下,也可考虑切除肾脏。对于局部扩散的 4 期 RCC 患者,可考虑手术切除或局部消融所有部位,特别是对于预后评分良好的患者。

辅助治疗

根据许多当代试验的数据,针对可切除的早期 RCC,术后口服靶向药物(辅助治疗)的效果仍存在争议。2021 年年中公布的 KEYNOTE 5643 临床试验数据显示,肾肿瘤切除患者使用 1 年的辅助派姆单抗(免疫治疗)可显著降低复发风险 32%。这种治疗方法为复发风险较高的患者提供了一个很好的选择。

全身治疗

全身治疗是指使用药物治疗 RCC。不符合意向性根治术或局部消融条件的 4 期 RCC 患者可选择全身治疗方案。RCC 对常规化疗反应较差。近十年来,阻断癌细胞中新血管生长(血管生成)和其他重要生长/存活蛋白的靶向治疗是 RCC 的主要治疗方法。靶向治疗多为方便使用的口服剂型,通常依次使用。

自从 2015 年在 Checkmate 0251 试验中发布了 Nivolumab,免疫疗法已经改变了 RCC 治疗,该试验针对的是之前的靶向治疗失败的患者。自 2018 年以来,大量令人瞩目的数据显示,一线联合双重免疫治疗 2 或免疫治疗加靶向治疗 4、5、6、7 彻底改变了 4 期 RCC 患者的前景。前期治疗与免疫联合治疗的好处在预后较差的亚组患者中最为明显,这些患者对之前的单一靶向治疗反应较差。

在决定治疗方案时,有许多因素可能影响 RCC 的治疗决定,包括:

 • 单肾或双肾多发肿瘤
 • 潜在遗传疾病
 • 孤立肾或肾功能受损
 • 疑似淋巴结受累
 • 肿瘤直接侵入大静脉或肾上腺的范围
 • 癌扩散范围
 • 患者健康水平和预期寿命

对于预期寿命有限的患者,可密切观察小于 4cm 的小病变。另外,也可考虑采用其他侵入性较小、对肾功能影响较小的方法,如冷冻疗法、射频消融或单独手术切除肿瘤。

结论

RCC 是一种非常多样化的癌症。近年来,人们对 RCC 的生物学和治疗有了更深入的了解。治疗的决定非常复杂,针对每个患者需要个性化的治疗。在过去的十年理,治疗 RCC 的新药物取得了重大进展,这种在过去采用化疗难以治愈的疾病已经成为一种可治疗的疾病。

参考文献:

 1. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1510665
 2. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1712126
 3. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106391
 4. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1816714
 5. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1816047
 6. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035716
 7. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2026982

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: